Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dokumentai

STRATEGINIAI DOKUMENTAI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI KITI DOKUMENTAI
1. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 2018–2030 m. strategija 

1. Įstatai

1. Tarnybiniai lengvieji automobiliai
2. Strategijos įgyvendinimo priemonių planas 2022–2024 m. 2. Mokslo tarybos dokumentai 2. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
3. Strateginis veiklos planas 3. Darbo tarybos dokumentai 3. Lyčių lygybės planas
4. Mokslinės veiklos planas 4. Vidaus darbo tvarkos taisyklės 4. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka
  5. Viešieji pirkimai 5. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
6. Finansinių ataskaitų rinkiniai 6. Mokslo darbuotojų, doktorantų ir tyrėjų stažuočių nuostatai
7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 7. Siuntimo į komandiruotes bei kitas išvykas ir jų išlaidų apmokėjimo tvarka
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai 8. Paramos akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas
9. Vidutinis darbo užmokestis 9. Rizikos valdymo politika
10. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 10. Komunikacijos strategija;
2022 m. renginiai
11. Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas / Vertinimo forma 11. Atliekų tvarkymo tvarka
12. Darbuotojų priėmimas į darbą, konkursas ir atestacija 12. Plagiato prevencijos rengiant rašto darbus aprašas
13. Doktorantūros dokumentai 13. Emeritūros nuostatai
14. Intelektinės nuosavybės nuostatai 14. Sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo rekomendacija
15. Akademinės etikos kodeksas 15. Pranešėjų apsauga
16. Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo dokumentai 16. Paramos skyrimo doktorantams ir praktikantams tvarkos aprašas
  17. Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas 17. Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
En