Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo padaliniai

Augalų patologijos ir apsaugos skyrius

Vedėja dr. Roma Semaškienė, roma.semaskiene@lammc.lt, +370 610 49 326. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Lauko augalų ligos ir kenkėjai, epidemiologijos bei biologijos, patogeninių grybų ir kenkėjų populiacijų struktūra, jų pasiskirstymas ir žalingumas
 • Naujų kenkėjų ir ligų plitimas, tai lemiantys veiksniai ir jų kontrolė
 • Saugių žmonėms ir aplinkai, veiksmingų ir ekonomiškai pagrįstų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų programų kūrimas
 • Dirvožemio mikroorganizmų plitimas ir biologinis aktyvumas
 • Toksiškas medžiagas produkuojantys mikroorganizmai ir jų išskiriami toksinai augalininkystės produkcijoje
 • Ligas sukeliančių patogenų ir kenkėjų atsparumas pesticidams
Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius

Vedėja. dr. Dalia Feizienė, dalia.feiziene@lammc.lt, +370 688 94 014. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Žemės ūkio augalų mitybos diagnozavimas ir derliaus modeliavimas
 • Ilgalaikio trąšų naudojimo įtaka žemės ūkio augalų produktyvumui, cheminių elementų migracija, maisto medžiagų balansas
 • Pievų ir laukų žolynų bioįvairovės formavimosi bei kitimo dėsningumai įvairios genezės ir tvarumo agrolandšaftuose
 • Javų ir žolių derliaus formavimasis bei dirvožemio sauga taikant organinės žemdirbystės sistemą
 • Energinių augalų potencialas ir naujų augalų paieška biokuro gamybai
 • Dirvožemio cheminė ir biofizikinė kokybė  skirtingose agroekosistemose
Dirvožemio ir augalininkystės skyrius

Vedėjas dr. Virginijus Feiza, virginijus.feiza@lammc.lt, +370 688 87 249. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Žemdirbystės sistemų, sėjomainų ir jų grandžių parinkimas
 • Žemės dirbimo poveikis dirvožemio fizikinių savybių kitimui klimato kaitos sąlygomis
 • Minimalaus žemės dirbimo sistemos parengimas ir supaprastinto žemės dirbimo galimybių atskiroms šalies zonoms nustatymas
 • Kultūrinių augalų ir piktžolių konkurencijos ir piktžolėtumo naikinimo žemės ūkio augalų pasėliuose optimizavimas
 • Piktžolių floros ir sėklų banko pokyčiai įvairaus rūgštumo ir našumo dirvose
Javų selekcijos skyrius

Vedėja dr. Algė Leistrumaitė, alge.leistrumaite@lammc.lt, +370 614 79 378. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Žieminių miglinių javų linijų ir populiacijų kūrimas, jų adaptacinių savybių, derliaus struktūros elementų ir agronominės vertės tyrimai, perspektyvių naujų veislių selekcionavimas
 • Vasarinių miglinių javų genotipų kūrimas, jų adaptacinių ir agronominių savybių tyrimas, perspektyvių linijų naujų veislių registravimui išskyrimas
 • Pupinių javų genotipų kūrimas, jų adaptacinių ir ūkinio naudingumo savybių tyrimai, naujų skirtingo ankstyvumo, homogeniškų veislių selekcija
 • Miglinių ir pupinių javų genetinių išteklių tyrimai, jų įvertinimas bei atranka pagal atsparumą nepalankiems biotiniams ir abiotiniams veiksniams
 • Ekologinei žemdirbystei tinkamiausių miglinių javų veislių ir selekcinių linijų atranka
 • Miglinių ir pupinių javų palaikomoji selekcija ir sėklininkystė
Žolių selekcijos skyrius

Vedėja dr. Eglė Norkevičienė, egle.norkeviciene@lammc.lt, +370 672 52 173. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Pašarinių ir vejų žolių selekcinių programų vykdymas; pašarinės žolės: raudonieji ir baltieji dobilai, mėlynžiedės liucernos, pašariniai motiejukai, daugiametės svidrės, eraičinsvidrės, tikrieji eraičinai, paprastosios šunažolės ir pievinės miglės, vejų žolės: pievinės miglės, raudonieji ir aviniai eraičinai, paprasto sios smilgos, daugiametės svidrės ir kt.
 • Pašarinių ir vejų žolių palaikomoji selekcija ir sėklininkystė
 • Pašarinių ir vejų žolių genetinių ištekliai
 • Perspektyvių daugiamečių žolių rūšių paieška, tyrimai ir selekcija (rykštėtosios soros, miškinės šunažolės, aukštosios avižuolės, gojinės miglės, grakščiosios kelerijos, šiurkštieji, smėlyniniai ir kopiniai eraičinai ir kt.)
Genetikos ir fiziologijos laboratorija

Vedėja dr. Rita Armonienė, rita.armoniene@lammc.lt, +370 612 54 019. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Javų ir daugiamečių žolių genetiniai, biotechnologiniai bei fiziologiniai tyrimai ir vertingos selekcinės medžiagos kūrimas
 • Augalų adaptyvumo genų identifikavimas ir jų ekspresija
 • DNR žymeklių kūrimas ir taikymas javų bei daugiamečių žolių selekcijoje
 • Dobilų tarprūšinė hibridizacija ir poliploidizacija
 • Kviečių dvigubų haploidų kūrimas, panaudojant kviečių × kukurūzų kryžminimus
 • Patogeninių grybų identifikavimas ir genetinės įvairovės tyrimai DNR žymenų metodu
Cheminių tyrimų laboratorija

Vedėja dr. Alvyra Šlepetienė, alvyra.slepetiene@lammc.lt, +370 612 43 141. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miglinių bei pupinių žolių, rapsų sėklų, kukurūzų ir žolių siloso kokybė, tradicinių bei alternatyvių augalų ir iš jų gaunamų šalutinių produktų cheminė sudėtis, jos priklausomumas nuo genotipų įvairovės, agrotechnologijų ypatumų ir klimato kaitos
 • Fizikiniai, cheminiai ir technologiniai grūdų, miltų, krakmolo, tešlos bei duonos tyrimai, įvertinant kokybės kitimo priežastingumą, sąveiką, tinkamumą pramoniniam perdirbimui
 • Dirvožemio cheminių savybių (azoto, sieros, fosforo, kalio, organinės medžiagos kiekio, jos sudėties ir ypatybių) kitimo dėsningumai dėl agronominių veiksnių
 • Anglies pokyčiai dirvožemyje, įvairių veiksnių įtaka jos sekvestracijai
 • Fitožaliavų kokybės rodiklių nustatymas; artimosios srities infraraudonųjų spindulių spektroskopijos taikymas
 • Maisto, pašarų, atsinaujinančių energijos šaltinių ir alternatyvios pluoštinės fitožaliavos kokybė bei sauga, priklausomumas nuo augalų genetinės kilmės, klimato ypatumų, augalų aprūpinimo maisto medžiagomis
 • Žemės ūkio tradicinių ir alternatyvių žolinių augalų daugiafunkcio panaudojimo galimybės fitožaliavų bei bioproduktų gamybos technologijoms bei  įtaka aplinkai
Agrobiologijos laboratorija

Vedėja dr. Karolina Barčauskaitė, karolina.barcauskaite@lammc.lt, +370 601 05 056. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Dirvožemio agrocheminių savybių ir taršos tyrimai
 • Augalų mitybos diagnostikos taikymas – makro- bei mikroelementų trūkumo vertinimas ir jų kiekio optimizavimas
 • Augalų ir maisto produktų kokybė
 • Naujų mineralinių bei organinių trąšų, kalkinimo medžiagų kūrimas ir naudojimas
 • Dirvožemio gerinimo medžiagų kokybė, potenciali tarša, naudojimas
 • Aplinkos taršos prevencija
Mikrobiologijos laboratorija

Vedėja dr. Skaidrė Supronienė, skaidre.suproniene@lammc.lt, +370 615 49 346. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Augalų patogenų identifikavimas ir kontrolė
 • Mikotoksinų producentų populiacijos struktūros tyrimai
 • Augalų endofitinių mikroorganizmų išskyrimas, identifikavimas ir poveikio augalų augimui nustatymas
 • Augalinės produkcijos mikrobiologinė tarša ir kontrolė
 • Pupinių augalų simbiontinių bakterijų kolekcijos palaikymas, tyrimai ir kultivavimas
 • Dirvožemio mikroorganizmų populiacijos struktūros tyrimai taikant skirtingas žemdirbystės sistemas
En