Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautiniai projektai

Horizon 2020 programos projektai

1. „Inovatyvių priemonių integracija ir panaudojimas ekstremalių gaisrų prevencijai ir kovai su jais“ (DRYADS). Koordinatorė Miškų institute dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2025 m.
2. „Tausojantis klimato atžvilgiu žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymas“ (EJP SOIL). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė, koordinatorės pavaduotojas dr. Virginijus Feiza. 2020–2025 m.

 • „Dirvožemio ekosistemų paslaugų ir dirvožemio žalų modeliavimas ir skaitmeninimas“ (SERENA). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Virginijus Feiza.
 • „Šaknų optimizavimas subalansuotai javų produkcijai Europoje – grynos kultūros ir antsėliai“ (MaxRoot-C). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Monika Toleikienė.
 • „AGROEKOloginės strategijos, skirtos efektyviam augalų ir dirvožemio biotos sąveikos funkcionavimui, siekiant padidinti DOA sekvestraciją“ (AGROECOseqC). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Skaidrė Supronienė.
 • „Sutankinto dirvožemio kartografavimas ir atkūrimas klimato kaitos kontekste“ (SoilCompaC). Koordinatorė ŽI Vėžaičių filiale dr. Danutė Karčauskienė.
 • „Įvairių organinių medžiagų įtaka klimato kaitos švelninimui ir dirvožemio sveikatai“ (EOM4SOIL). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Karolina Barčauskaitė.
 • „Ar mišrių rūšių sistemos skatina požeminį C įnešimą ir C sekvestraciją“ (MIXROOT-C). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Monika Toleikienė.
 • „Prioritetiniai suderinamumo mechanizmai tarp C sekvestracijos, ŠESD emisijų ir maisto medžiagų nuostolių Europos dirvožemiuose taikant dirvosaugines technologijas“ (TRACE-Soils). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Dalia Feizienė. 2021–2024 m.
 • „Inovatyvi dirvožemio tvarkymo praktika visoje Europoje“ (i-SoMPE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Lina Šarūnaitė. 2021–2022 m.
 • „Naujų technologijų, skirtų nuotoliniam žemės paviršiaus stebėjimui ir Europos dirvožemio dangos organinės anglies kiekio prognozavimui, skatinimas“ (STEROPES). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Renaldas Žydelis. 2021–2024 m.
 • „Stambaus mastelio skaitmeninių dirvožemio žemėlapių detalizavimas naudojant nuotolinių sensorių jutiklių  duomenis“ (SensRes). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Renaldas Žydelis. 2021–2024 m.
 • „Dirvožemio organinės anglies sekvestracijos potencialo tyrimai Europoje“ (CarboSeq). Koordinatorė ŽI Vėžaičių filiale dr. Ieva Mockevičienė. 2021–2024 m.
 • „Žemės ūkio dirvožemių kokybės apžvalga, ekosistemų paslaugų rodikliai ir jų referencinės reikšmės“ (SIREN). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Dalia Feizienė. 2021 m.

3. „Gerosios praktikos žinių pasikeitimas siekiant išlaikyti sveiką dirvožemį Europoje“ (BEST4SOIL). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2019–2021 m.
4. „IKOK sprendimų dėl pasėlių apsaugos stiprinimas“ (IKOK  sprendimai). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Roma Semaškienė. 2019–2024 m. 
5. „Tematinis tinklas ne maisto paskirties žemės ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“ (PANACEA). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Vita Tilvikienė. 2017–2021 m.
6. „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m. 

Įgyvendinti projektai

INTERREG programos projektai

 1. WAMBAF Tool Box „Vandens valdymo Baltijos jūros regiono miškuose priemonių paketas“. Koordinatorė Miškų institute: dr. Olgirda Belova. 2019–2021 m.

 2. „Baltijos Fitoremediacija“ (BAPR). Koordinatorė ŽI Vėžaičių filiale dr. Danutė Karčauskienė. 2019–2022 m.

 3. NovelBaltic „Baltijos regiono komercinį potencialą turinčių miško (išskyrus medieną) produktų (laukinės ir pusiau kultivuotos veislės) autentiškumas“. Koordinatorė Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Jonas Viškelis. 2019–2021 m.

Įgyvendinti projektai

LIFE programos projektai

 1. „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“ (LIFE OrgBalt). Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis. 2019–2023 m.

 2. „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams: vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“ (NutriBiomass4LiFE). Koordinatorė ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijoje dr. Lina Žičkienė. 2018–2022 m.

EUREKA programos projektas

 1. „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“. Projekto vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2020–2023 m.

Baltijos mokslinių tyrimų programos projektai

 1. „Daugiametė svidrė saugiam ir tvariam maistui: adaptyvumo ir atsparumo pagerinimas taikant CRISPR-Cas9 technologiją“ (EditGrass4Food). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Kristina Jaškūnė. 2021–2024 m.
 2. „NOBALwheat – nauji kviečių selekcijos metodai tvaraus maisto sistemai Šiaurės-Baltijos regione“. Projekto vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2021–2023 m.
 3. „Dirvožemio išteklių tvarus naudojimas keičiantis klimatui“ (SUCC). Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis, koordinatorė ŽI Vokės filiale dr. Jelena Ankuda. 2020–2023 m.

ES 7-osios bendrosios programos projektai

Įgyvendinti projektai

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 1. „Europos uoginių augalų genetinių išteklių saugojimo dokumentacijos atnaujinimas“ (EUROPE.BERRIES). Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Rytis Rugienius. 2021 m.
 2. Lietuvos–Prancūzijos tarptautinio bendradarbiavimo programa „Žiliberas“. „Miesto medžių įtaka oro užterštumui ir žmonių sveikatai“. Koordinatorė Miškų institute dr. Valda Araminienė. 2021–2022 m.
 3. Programos FACCE SURPLUS projektas „Biologiškai tvarios ir klimatui palankios augalinės produkcijos maistui ir pašarams auginimas mažo našumo dirvožemiuose“ (BioFoodOnMars). Vadovas dr. Virmantas Povilaitis. 2020–2023 m. Parama tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektams skirta LR ŽŪM.

 4. SNS (Šiaurės šalių miškų tyrimų komitetas) projektas „Atsparių ligai paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) genotipų išsaugojimas Šiaurės ir Baltijos šalyse tikslu išlaikyti pilną diapozoną šios kertinės rūšies teikiamų ekosisteminių paslaugų”. Koordinatoriai Miškų institute dr. Diana Marčiulynienė, prof. habil. dr. Alfas Pliūra. 2019–2022 m.

 5. Nepriklausomo Danijos tyrimų fondo tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas „Ash-Adapt – natūralių Fraxinus excelsior populiacijų, veikiamų naujų kenkėjų ir patogenų, evoliucinis potencialas”. Koordinatorė Miškų institute dr. Rita Verbylaitė. 2019–2021 m.

 6. SNS (Šiaurės šalių miškų tyrimų komitetas) projektas „Naujų patogenų plitimo Šiaurės šalių miškuose prevencija, siekiant užtikrinti tvarią miškininkystę augančioje bioekonomikoje“. Koordinatorė Miškų institute dr. Diana Marčiulynienė. 2019–2021 m.
 7. Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos projektas „Europos daugiamečių svidrių kolekcijos naudojimo prieinamumas: prieigos prie genetinių išteklių ir duomenų apie C & E gerinimas“. Koordinatorės Žemdirbystės institute: dr. Eglė Norkevičienė (2018 m.), dr. Gražina Statkevičiūtė (2019–2022 m.), dr. Vilma Kemešytė. 2018–2022 m.
 8. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) projektas „Europos laukinės gyvūnijos tinklas“ (ENETWILD). Koordinatorė Miškų institute dr. Olgirda Belova. 2017–2023 m.

Įgyvendinti projektai

Tęstiniai projektai

 1. „Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje“. Projekto vadovas dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 2000 m.
 2. „Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN – VI“. Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. Nuo 2010 m.
 3. SNS (Nordic Forest Research Cooperation Comittee) projektas „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. Nuo 2008 m.
 4. „Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1998 m.

COST programos veiklos

 1. CA20132 „Miesto medžių apsauga – Europos miesto medžių ir miškų apsauga gerinant biologinį saugumą“ (UB3Guard). Koordinatorė Miškų institute, valdymo grupės narė bei darbo grupės WG2 „Inovacijos“ vadovė dr. Diana Marčiulynienė. 2021–2025 m.
 2. CA19116 „Mikroelementų apykaita augaluose“ (PLANTMETALS). Koordinatoriai Žemdirbystės institute: dr. Karolina Barčauskaitė, dr. Renaldas Žydelis. 2020–2024 m.
 3. CA19125 „Augalų adaptacijos epigenetiniai mechanizmai kintančio klimato sąlygomis“ (EPI-CATCH). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Kristina Jaškūnė. 2020–2024 m.
 4. CA19128 „Klimato kaitai adaptyvių miškų atkūrimo ir įveisimo Europos tinklas“. Koordinatoriai Miškų institute: dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė, dr. Alfas Pliūra. 2020–2024 m.
 5. CA18134 „Žinios apie genominę bioįvairovę atsikuriančioms ekosistemoms“ (G-BIKE). Koordinatorai Miškų institute dr. Olgirda Belova, prof. habil. dr. Alfas Pliūra. 2019–2023 m.

 6. CA18111 „Augalų genomo redagavimas – technologija su inovacijų perspektyva“ (Plant-Ed). Koordinatoriai: Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Danas Baniulis, Žemdirbystės institute dr. Andrius Aleliūnas. 2019–2023 m.
 7. CA18201 „Integruotas požiūris į nykstančių augalų išsaugojimą XXI amžiuje“ (CONSERVE PLANTS). Koordinatoriai Miškų institute: dr. Rita Verbylaitė, dr. Diana Lukminė. 2019–2023 m.

Įgyvendinti projektai

En