Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių valstybės institucijų

 1. „CO2 emisijos iš sausintų ir nesausintų miškais apaugusių durpžemių bei miškuose paliktos skirtingo suirimo laipsnio negyvos medienos“. Vadovas dr. Kęstutis Armolaitis. 2022–2024 m. 

 2. „Bioindikacinis bebrų vaidmuo miško šlapynių buferinių zonų taršos nustatymui“. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2022–2025 m.
 3. „Anglies sankaupų miško paklotėje ir viršutiniuose mineralinio dirvožemio horizontuose kaita skirtingo amžiaus pušynuose“. Vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2022–2024 m.
 4. „Lietuvos privačių miškų savininkų socialinės ir ekonominės raidos stebėsenos (monitoringo) metodai“. Vadovas dr. Benas Šilinskas. 2022–2024 m.
 5. „Bioįvairovės ir ekosistemų savanoriškas saugojimas privačiuose miškuose: Europos Sąjungos šalių geroji patirtis, Lietuvos privačių miškų savininkų prioritetai ir motyvacijos, galimi finansinio skatinimo mechanizmai“. Vadovė dr. Diana Lukminė. 2022–2024 m.
 6. „Paprastojo uosio, mandžiūrinio uosio ir uosio hibridų atsparumo uosio džiūties sukėlėjui Hymenoscypus fraxineus įvertinimas Lietuvos sąlygomis“. Vadovė dr. Rita Verbylaitė. 2021–2024 m.
 7. „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios eglės genotipų atranka“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2021–2023 m.
 8. „Skirtingų bakterinių preparatų efektyvumo, skatinant sisteminio antipatogeninio atsparumo susidarymą Lietuvos spygliuočių medžių rūšyse, įvertinimas“. Vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2023 m.
 9. „Grynų pušies ir eglės jaunuolynų augimo įvairiu tankumu įtakos medynų našumui ir tvarumui nustatymas“. Vadovas dr. Benas Šilinskas. 2021–2022 m.
 10. „Lietuvoje augančių pagrindinių medžių rūšių sodinamosios medžiagos gyvybingumo ir atsparumo patogenams didinimas, taikant inovatyvių fizikinių ir genetinių metodų derinį“. Vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2024 m.
 11. „Kelminio puvinio poveikio eglynų tvarumui ir produktyvumui įvertinimas“. Vadovas dr. Povilas Žemaitis 2020–2022 m.
 12. „Dirvožemių organinės anglies tvarumo miško ekosistemose įvertinimas“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2020–2023 m.
 13. „Pradinio medyno tankumo ir ankstyvųjų ugdomųjų kirtimų įtaka eglės medžių stiebų kokybei“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2020–2022 m.
 14. „Galimybės panaudoti drebulės simbiotines bakterijas medžius pažeidžiančių patogeninių grybų biologinei kontrolei tyrimas“. Vadovas dr. Jonas Žiauka. 2020–2022 m.
 15. „Paprastojo ąžuolo, bekočio ąžuolo ir kalninės guobos genofondo išsaugojimo priemonės“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2023 m.
 16. „Paprastosios drebulės sėklinės plantacijos projekto parengimas identifikuojant rinktinių medžių lytį ir sudarant optimaliausią kryžminimuisi schemą“. Vadovė dr. Rita Verbylaitė. 2020–2022 m.
 17. „Juodalksnio ir baltalksnio F1 kartos hibridų identifikavimas ir miško dauginamosios medžiagos paruošimas bandomiesiems želdiniams“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2022 m.

Įgyvendinti projektai

MITA finansuojamas technologinės plėtros projektas

Įgyvendinti projektai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parama

Įgyvendinti projektai

„RTO Lithuania“ projektai

 1. „Skirtingos prigimties cinko nanodalelių poveikio lapiniams burokėliams įvertinimas taikant cheminius jutiklius“ (AgroNanoSens). Projekto vykdomoji komanda: dr. Rūta Sutulienė (LAMMC), dr. Simona Tučkutė (LEI), dr. Rasa Pauliukaitė (FTMC). 2023 m.
 2. „Miesto žaliosios infrastruktūros pritaikymas taršos mikroplastiku mažinimui ir sveikesnės aplinkos sukūrimui“ (GREENURGI). Projekto vykdomoji komanda: dr. Valda Araminienė (LAMMC), dr. Steigvilė Byčenkienė (FTMC), dr. Algis Džiugys (LEI). 2023 m.
 3. „Žymėtųjų 13C ir 15N izotopų metodų taikymas, tiriant naujausių žieminių kviečių genotipų ir paprastojo kiečio potencialą švelninti klimato kaitą“ (Karboizotopas). Projekto vykdomoji komanda: dr. Monika Toleikienė (LAMMC), dr. Rūta Barisevičiūtė (FTMC), dr. Stasė Irena Lukošiūtė (LEI). 2023 m.

Įgyvendinti projektai

Projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų

Projektas, finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę “Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

 1. „Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro kuriamų žinių komercinimo ir technologijų perdavimo veiklos stiprinimas“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2021–2023 m.

Projektai, finansuojami pagal ES struktūrinių fondų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 1. „Mokslo paskirties pastato, esančio Instituto al. 1, Akademija, Kėdainų r., modernizavimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0026. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. gegužės mėn.
 2. „Laboratorijos pastato, esančio Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r., modernizavimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0027. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. gegužės mėn.
 3. „Mokslo paskirties pastato – laboratorijos, esančio Sodų g. 5, Babtai, Kauno r., atnaujinimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0028. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. gegužės mėn.

Projektai, finansuojami pagal ES struktūrinių fondų priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

 1. „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“. 2016–2022 m.
En