Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pranešėjų apsauga

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – LAMMC) vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su LAMMC sieja arba siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir kt.), taip pat kiti asmenys.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui arba sveikatai, asmens gyvybei arba sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams arba teismams, vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto arba neskaidraus viešųjų lėšų arba turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti LAMMC vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus (nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirtas direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. Marius Aleinikovas, el. p. marius.aleinikovas@lammc.lt, adresas Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus LAMMC vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į LAMMC Miškų institutą jo oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.;
 • atsiųsti nustatytos arba laisvos formos pranešimą paštu adresu LAMMC Miškų institutas, Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r. Siunčiant pranešimą paštu, ant voko po LAMMC pavadinimu turi būti nurodyta žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad LAMMC informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • atsiųsti nustatytos arba laisvos formos pranešimą LAMMC elektroninio pašto adresu pranesk@lammc.lt. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius LAMMC, nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: jį atleisti iš darbo, perkelti į kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, abejoti dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems LAMMC, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

 • el. paštu pranesk@stt.lt, siunčiant užpildytą Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
 • Specialiųjų tyrimų tarnybai paskambinus visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje +370 5 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

En